Vogelvereniging "Vogellust" Waalwijk

 

  

Huishoudelijk reglement van de vogelvereniging “Vogellust”te Waalwijk, opgericht te Waalwijk op 18 november 1949.

De thuisbasis is bij Buurthuis Bloemenoord:

Bloemenoordplein 3

5143 TB  Waalwijk: 

Art. 1 De vereniging draagt de naam “Vogellust Waalwijk” en is gevestigd te Waalwijk.

          De vereniging is opgericht op 18 november 1949 voor onbepaalde tijd.

          De statuten van de vereniging zijn bij notariële akte vastgesteld op 28 februari 1983.

 

Art.2 De vereniging heeft ten doel:

A . Vogelliefhebbers uit Waalwijk en omgeving in de vereniging op te nemen .

B . Bevorderen van het recht om vogels te houden .

C . Bevorderen van de vogelkweek, vogelkennis,vogelbestand en vogelliefhebberij alles in      de ruimste zin van het woord en dit uit te dragen naar de gemeenschap.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: het houden van vergaderingen, tentoonstellingen en lezingen en het samenwerken met verenigingen welke hetzelfde doel beogen, zich daarom ook aansluiten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en alle andere wettige middelen.

 

Art. 3 Leden van de vereniging kunnen zijn: natuurlijk personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, personen die reeds elders lid zijn van een vereniging aangesloten bij de N.B.v.V. kunnen als sublid ingeschreven worden, en personen beneden de leeftijd van achttien jaar en boven de 6 jaar kunnen na verkregen schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger als jeugdlid worden ingeschreven. De jeugdleden hebben geen stemrecht.

Op voordracht van het bestuur kunnen door de algemene vergadering ereleden en leden van verdienste benoemd worden.

Ereleden,leden van verdienste,subleden en verenigingsleden zijn leden met stemrecht.

De secretaris houd een register (ledenlijst) bij van namen en adressen van leden.

 

Art. 4 Begunstigers en donateurs zijn zij, die jaarlijks een vrijwillige bijdrage in de verenigingskas storten. Verenigingsleden zijn leden zonder kweeknummer van welke organisatie dan ook. Zij zijn welkom op de activiteiten van de vereniging.

 

Art. 5 De aanmelding als lid geschied schriftelijk bij de secretaris, het bestuur beslist over de toelating van een lid.

Bij niet toelating word dit schriftelijk met reden omkleed aan de betrokkene medegedeeld waarbij tevens de mogelijkheid van beroep op de algemene vergadering word vermeld alsmede de beroepstermijn zijnde 30 dagen na kennisgeving .

Na beroep op de algemene vergadering beslist deze over toelating.

 

Art. 6 Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van een lid.

                                                      b. door schriftelijke opzegging van een lid.

                                                      c. door schriftelijke opzegging van de vereniging.

Deze kan geschieden wanneer een lid niet aan zijn bij de statuten gestelde verplichtingen voldoet, opzegging namens de vereniging geschied door het bestuur.

Opzegging kan slechts per kwartaal met een opzegtermijn van een maand .

Bij opzegging namens de vereniging staat betrokkene open om beroep aan te tekenen bij de algemene vergadering binnen een termijn van een maand na kennisname van de opzegging. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is een lid geschorst.

Van elke opzegging namens de vereniging doet het bestuur verslag aan de algemene vergadering.

 

Art. 7 De leden,jeugdleden en verenigingsleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie) aan de vereniging, vast te stellen door de algemene vergadering .

De betaling dient bij voorkeur gedaan te worden in de laatste maand van het voorgaande jaar en uiterlijk tot 31 januari van het betreffende jaar. Bij niet tijdige betaling word het lidmaatschap na het verstrijken van het eerste kwartaal door de vereniging beëindigd.

De betaling van het eerste kwartaal blijft wel verschuldigd.

Men kan op 3 manieren de contributie voldoen en wel:

1) Automatische incasso ( afschrijving geschied dan in december van het voorgaande jaar).

2) Overschrijving via de bank vóór 31 januari van het betreffende jaar.

3) Contant op de clubavond, uiterlijk 31 januari van het betreffende jaar.

Ereleden zijn niet gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging.

Leden van verdienste betalen alleen bondscontributie.

Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen ontheffing van de verplichting tot een jaarlijkse bijdrage te verlenen.  

 

Art. 8 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal (minimaal 3) personen die door de algemene vergadering uit de leden word gekozen, de voorzitter word in functie gekozen.

De overige functies worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

Het bestuur is periodiek aftredend met dien verstande dat de voorzitter, de penningmeester en de secretaris niet gelijktijdig aftredend kunnen zijn.

De benoeming van bestuursleden geschied op voordracht ,hetzij door het bestuur , hetzij door de leden. Word de voordracht door het bestuur gedaan dan word zulks gelijk met de oproeping voor de algemene vergadering medegedeeld.

Een voordracht door de leden moet van tenminste tien stemgerechtigde handtekeningen zijn voorzien en schriftelijk voor de aanvang van de algemene vergadering bij de secretaris worden ingediend .Een bestuursfunctie gaat men aan voor telkens een periode van 3 jaar.

 

Art. 9 Bij het ontstaan van een bestuursvacature zijn  de overige bestuursleden bevoegd gezamenlijk de vacante functie te vervullen.

De open gevallen plaats dient echter zo spoedig als mogelijk te worden opgevuld .

 

Art. 10 De bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de beslissing.

                                                                                      

Art. 11 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en treed namens haar naar buiten op.

De voorzitter heeft de leiding van de vergadering, hij heeft het recht een spreker het woord te ontnemen.

Door de secretaris worden van elke vergadering notulen opgemaakt, deze worden op de algemene vergadering goed gekeurd en vast gesteld, verder verzorgt de secretaris de administratie van de vereniging.

De penningmeester beheert de financiën en brengt daarvan jaarlijks een verslag aan de algemene vergadering. Ook valt onder de penningmeester de materiaalcommissaris die het materiaal beheerd. De materiaalcommissaris doet daarvan jaarlijks verslag aan de algemene vergadering.     

De ringencommissaris verzorgt de bestelling van de ringen en doet daarvan jaarlijks verslag aan de algemene vergadering.

 

 

 

 

Art. 12 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

In de maand februari dient zo mogelijk de jaarvergadering gehouden te worden.

In de jaarvergadering komt aan de orde: jaarverslag secretaris, verslag kascontrole commissie,

jaarverslag penningmeester, jaarverslag materiaalcommissaris en jaarverslag ringencommissaris.De voorzitter wijst uit de algemene vergadering jaarlijks twee personen aan die de  kascontrole commissie vormen.

Deze commissie controleert en onderzoekt de rekeningen en de verantwoording van de penningmeester en brengt daarvan verslag uit op de jaarvergadering.

 

Art. 13 Alle besluiten worden, zowel in het bestuur als in de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Daar onder word verstaan ,de meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen.

Over zaken word mondeling gestemd, over personen word schriftelijk gestemd.

Als bij personen na eenmaal herstemmen de stemmen staken beslist het lot.

Als bij stemming over zaken de stemmen staken word geacht dat het voorstel is verworpen.

 

Art. 14 De algemene vergadering word door het bestuur schriftelijk bijeen geroepen.

De termijn van bijeen roeping is tenminste zeven dagen, bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, voorts word door het bestuur binnen vier weken een algemene leden vergadering bijeen geroepen als een/ tiende gedeelte van de leden zulks schriftelijk aan de secretaris verzoekt.

 

Art. 15 Ontbinding van de vereniging:

Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten op een algemene leden vergadering .

Bij stemming dient drie /vierde van de uitgebrachte geldige stemmen voor te zijn als tenminste vier/vijfde van de leden op de vergadering aanwezig zijn.

Zijn niet vier/vijfde van de leden op de vergadering aanwezig, dan dient binnen vier weken doch niet binnen twee weken een nieuwe algemene leden vergadering bijeen geroepen te worden waarbij dan ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden beslist met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Art. 16 In gevallen waarin de wet ,de statuten of dit reglement niet voorziet , beslissen de leden op de algemene vergadering.

 

Art. 17 Slotbepaling:

Dit reglement trad in werking met ingang van 01 oktober 1984, is gewijzigd op 15 mei 1995 en 2 maart 2009.

Nieuwe wijziging zijn per 10 februari 2014 aangenomen.